Skip to main content

PROGRAMACIÓN E AVALIACIÓN APLICADAS Á XESTIÓN CULTURAL, DEPORTIVA E OCIO. RECURSOS DA PROGRAMACIÓN CULTURAL, DEPORTIVA E OCIO

1. PROGRAMACIÓN E AVALIACIÓN APLICADAS Á XESTIÓN CULTURAL, DEPORTIVA E OCIO. RECURSOS DA PROGRAMACIÓN CULTURAL, DEPORTIVA E OCIO

1.2. ASPECTOS BÁSICOS NA PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS.

En todo proceso de planificación de actividades deberemos contar previamente con toda unha serie de información e datos de continua actualización no eido municipal que nos permitirá manter “fresco” o noso catálogo de actividades e necesidades nos  ámbitos cultural, deportivo  e de ocio.

 

Partimos nun primeiro momento de toda esa información que podemos agrupar en:

 

-          Estudios básicos sobre o municipio: características xeográficas, económicas, sociais e urbanísticas.

-          Estrutura da poboación: censo, pirámide de idade, nivel de alfabetización e estudos, tasa de paro, tasa de crecemento demográfico, fluxo migratorio, nivel de renta, indicadores socio-económicos.

-          Organización municipal: estrutura e composición municipal, plantilla, modelo de xestión de servizos municipais. Actividade  asociativa no ámbito cultural, deportivo e de ocio. Actuacións e programas existentes.

-          Estrucura dispoñible: inventario de instalacións, características, dotacións, dispoñibilidade, usos, gastos, equipamentos, licenzas.

 

En función do nivel de alcance da actividade programada, a planificaión e programación requerirá maior detalle, inversión, aportacióne esforzo para un adecuado resultado.

Así por exemplo, dependendo do nivel de alcance dunha actividade deportiva requerirá dun estudo previo en función do carácter de permanencia da actividade no tempo, as persoas destinatarias, o nivel de esixencia e carácter do evento, podendo establecer os seguintes tipos neste ámbito:

 

E engadir un máis: