Skip to main content

PROXECTOS DE ANIMACIÓN CULTURAL, DEPORTIVA E OCIO: DESENVOLVEMENTO DE PROXECTOS DE ANIMACIÓN CULTURAL, DEPORTIVOS E DE OCIO. REDES ASOCIATIVAS CULTURAIS, DEPORTIVAS E DE OCIO

3. A ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL

3.1. A ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL E O SEU PAPEL. ¿QUÉ FAI, COMO PLANIFICA O SEU TRABALLO?

A figura do/da ASC é o/a axente que motiva, facilita e dinamiza os procesos de participación grupal e social para que os colectivos ou sectores sociais determinados poidan desenvolver a capacidade persoal e colectiva, de transformar a súa realidade concreta, mellorando a súa calidade de vida, con protagonismo e autonomía.

Podemos sinalar entre as principais misións desta figura as seguintes:

-          Promove a participación, actuando na expansión e fortalecemento das redes de participación social.

-          Impulsa o coñecemento da realidade. Parte dos recursos, necesidades, características propias da realidade e do entorno no que  traballa e, en consecuencia, coñece e analiza esa realidade e sabe, así mesmo, ensinar ó grupo a coñecela e analizala tamén.

-          Facilitador/a de aprendizaxes de participación, de organización social: coñecer a propia realidade, cambiar actitudes e hábitos, desenvolver capacidades, habilidades e destrezas, potenciar valores relacionados co concepto de solidaridade, respecto, interculturalidade, convivencia, paz, resiliencia, espíritu deportivo, etc.

-          Motivación dos grupos e colectivos, fortalecemento da autoestima, do desenvolvemento da creatividade, facilitar a iniciativa, a agrupación e a cooperación.

-          Canaliza as demandas de maneira eficiente.

-          Impulsor/a e fortalecedor/a de grupos, mediante a intervención nun marco concreto dun barrio, unha asociación, unha comarca, etc, sempre nun territorio que poida coñecer e afiance as relacións.