Skip to main content

MARKETING APLICADO Á XESTIÓN CULTURAL, DEPORTIVA E DE OCIO

3. AS ETAPAS NO PLAN DE MARKETING

3.2. GRUPOS DE INTERESE

Desde una perspectiva xeral, aplicable a cualquera entidade, identificamos sete relacións con grupos de interese a ter en conta no noso plan de marketing.

  • Consumidor directo de actividades culturais, deportivas e/ou de ocio,  este grupo de interés ocupa un lugar predominante no deseño, debemos buscar a súa colaboración directa ou indirecta no proceso de planificación; a súa relación coa organización enténdese como un proceso, no que se busca incrementar a sú vinculación e compromiso coa organización cultural.
  • Competencia: ¿quen é a nosa competencia?. En xeral, resulta moito máis beneficioso buscar cooperantes entre os que desenvolvan a nosa mesma actividade e tamén no mesmo mercado.
  • Provedores: calquera organización cuxos bens ou servizos resulten necesarios no proceso de produción e distribución do produto, integraranse neste colectivo.
  • Centros educativos/ Asociacións (de todo tipo, culturais, deportivas, gastronómicas, medioambientais, por grupos de idade..): probablemente unha das asignaturas pendentes de moitas entidades. Estes colectivos revisten unha especial relevancia desde o punto de vista da promoción, o consumo presente e futuro, a diversificación, o éxito.
  • Outras organizacións públicas: o marcado carácter público das actividades a realizar fai que, en gran medida, o éxito e continuidade das actividades dependa do establecemento de sinerxias entre administracións locais con intereses comúns.
  • Organizacións privadas: Da cabida a múltiples modalidades de colaboración, aínda que a máis común segue sendo o patrocinio e o mecenazgo, sen obviar a difusión e a promoción. [1]
  • Relacións internas: se en calquera organización os públicos internos son importantes aínda o son maís se nos movemos no ámbito da administración local, no que o trato coas persoas é parte inseparable da entrega do servizo.