Skip to main content

POLÍTICAS E PLANS DE ADAPTACIÓN AO CAMBIO CLIMÁTICO.

2. Resposta da UE ao cambio climático

  • Obxectivos para 2020

O primeiro paquete de medidas sobre clima e enerxía da UE acordouse en 2008 e nel fixábanse obxectivos para 2020, a saber:

• reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro nun 20 % (con respecto aos niveis de 1990);

• incrementar a cota de enerxías renovables ata o 20 %;

• mellorar un 20 % a eficiencia enerxética.

Para alcanzar estes obxectivos, a UE desenvolveu, e reformado posteriormente, o réxime de comercio de dereitos de emisión ( RCDE) da UE, que ten por obxecto reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro, en particular as procedentes de industrias de gran consumo enerxético e centrais eléctricas. Nos sectores inmobiliario, do transporte e a agricultura, establecéronse obxectivos nacionais de emisións no marco do Regulamento de Repartición do Esforzo.

A UE xa superou eses obxectivos. Para 2018, as emisións de gases de efecto invernadoiro reducíronse nun 23 %, é dicir, tres puntos porcentuais por encima do obxectivo inicial do 20 %.


  • Obxectivos para 2030

En 2014, acordouse o marco de actuación en materia de clima e enerxía ata o ano 2030 cun conxunto máis ambicioso de obxectivos para o período 2021-2030. Mediante eses obxectivos, a UE comprometeuse a reducir as súas emisións de gases de efecto invernadoiro en polo menos un 40 % para 2030 con respecto aos niveis de 1990.

O marco de actuación contén políticas e obxectivos para que a economía e o sistema enerxético da UE sexan máis competitivos, seguros e sostibles. Tamén serviu para reformar o RCDE e adoptar normativa de seguimento e notificación, e puxo de manifesto a necesidade de dispoñer de plans nacionais en materia de clima e enerxía e de estratexias a longo prazo.

En decembro de 2020, tendo en conta da necesidade de aumentar a ambición en materia climática, tamén conforme ao Acordo de París, o Consello Europeo referendou un novo obxectivo de redución de emisións para 2030. Os dirixentes da UE acordaron un obxectivo vinculante para a UE de redución interna neta das emisións de gases de efecto invernadoiro, de aquí a 2030, de polo menos un 55 % con respecto aos valores de 1990. A UE aumentará a súa ambición en materia climática para así:

• impulsar o crecemento económico sostible.

• crear emprego.

• xerar beneficios en materia de saúde e medio ambiente para a cidadanía da UE.

• contribuír á competitividade global a longo prazo da economía da UE mediante a promoción da innovación en tecnoloxías ecolóxicas.

súas Conclusións, o Consello Europeo convidou á Comisión a que avalíe a mellor maneira de que todos os sectores económicos poidan contribuír ao obxectivo de 2030, e a que presente as propostas necesarias a tal fin, acompañadas dun exame en profundidade dos impactos económico, ambiental e social nos Estados membros.


Lei Europea do Clima

Un dos elementos do Pacto Verde Europeo, a Lei Europea do Clima, ten por obxecto fixar na lexislación o obxectivo dunha Europa climáticamente neutra de aquí a 2050. Os ministros de Medio Ambiente da UE alcanzaron un acordo acerca dunha orientación xeral sobre a proposta de Lei Europea do Clima que inclúe un novo obxectivo da UE de redución das emisións de gases de efecto invernadoiro para 2030 do 55 % como mínimo respecto de 1990, seguindo as orientacións do Consello Europeo de decembro de 2020.

En decembro de 2020, os dirixentes da UE acordaron que o 30 % do gasto total con cargo ao orzamento da UE para 2021-2027 e a Next Generation EU destinaríase a proxectos relacionados co clima. Os gastos contraídos no marco de ambos os orzamentos ateranse ao obxectivo da UE de lograr a neutralidade climática de aquí a 2050, aos obxectivos climáticos da UE para 2030 e ao Acordo de París


Actuacións estratéxicas recentes da UE

En maio de 2019, a UE adoptou unha prohibición con respecto aos artigos de plástico dun só uso. Con esa prohibición, a UE establece normas máis estritas para eses tipos de produtos e de envases, que se achan entre os dez artigos que contaminan máis frecuentemente as praias europeas. As novas normas prohiben o uso de determinados produtos de plástico refugables para os que existen alternativas.

En maio de 2018, a UE acordou novas normas sobre a xestión de residuos e estableceu obxectivos de reciclaxe xuridicamente vinculantes. Os obxectivos refírense aos residuos municipais, a reciclaxe de materiais de envase e as entulleiras


Emisións de CO2 procedentes do transporte

En 2019, decidíronse límites de emisións máis estritos para turismos e furgonetas, a fin de garantir que a partir de 2030 os turismos novos emitan, en media, un 37,5 % menos de CO2 e que as furgonetas novas emitan, en media, un 31 % menos de CO2, con respecto aos niveis de 2021. Entre 2025 e 2029, tanto os turismos como as furgonetas deberán emitir, en media, un 15 % menos de CO2.

En xuño de 2019 adoptáronse límites para os camións e outros vehículos pesados. A nova normativa esixirá que os fabricantes reduzan as emisións de CO2 dos novos camións unha media do 15 % a partir de 2025 e do 30 % a partir de 2030, en comparación cos niveis de 2019


Conxunto de medidas sobre enerxía limpa

A UE adoptou novos actos lexislativos que forman parte do conxunto de medidas sobre enerxía limpa:

• unha Directiva revisada sobre eficiencia enerxética.

https://www.boe.es/doue/2018/328/L00210-00230.pdf

• unha Directiva revisada sobre enerxía renovable.

https://www.boe.es/doue/2018/328/L00082-00209.pdf

• un Regulamento sobre a gobernanza da unión da enerxía e da acción polo clima.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1999

O conxunto de medidas é clave para o logro dos obxectivos en materia de clima e enerxía para 2030 e define os mecanismos de colaboración e control para os Estados membros no sector da enerxía Réxime de comercio de dereitos de emisión da UE.

En febreiro de 2018, a UE adoptou normas revisadas relativas ao réxime de comercio de dereitos de emisión ( RCDE) da UE. Este réxime, creado en 2005, é o primeiro gran mercado mundial de carbono e segue sendo o máis grande. Establece un tope para o CO2 que poden emitir a industria pesada e as centrais eléctricas. O volume total de emisións autorizadas distribúese entre as empresas mediante permisos que poden comercializarse.
En decembro de 2019, a UE acordou vincular os seus réximes de comercio de dereitos de emisión. O acordo beneficiará a todas as partes, posto que a vinculación dos sistemas de limitación e comercio pode aumentar a dispoñibilidade de oportunidades de redución e reforzar a rendibilidade do comercio de emisións.


Uso da terra e silvicultura

En maio de 2018 acordouse un novo Regulamento para mellorar a protección e xestión da terra e os bosques. Con este Regulamento, as emisións de gases de efecto invernadoiro resultantes do uso da terra, o cambio de uso da terra e a silvicultura quedan incluídas no marco de actuación en materia de clima e enerxía ata 2030.