Skip to main content

PLAN NACIONAL DE ADAPTACIÓN AO CAMBIO CLIMÁTICO

1. Introducción

O Plan Nacional de Adaptación ao Cambio Climático ( PNACC) 2021-2030 constitúe o instrumento de planificación básico para promover a acción coordinada fronte aos efectos do cambio climático en España. Ten como principal obxectivo evitar ou reducir os danos presentes e futuros derivados do cambio climático e construír unha economía e unha sociedade máis resilientes. Incorpora os novos compromisos internacionais e contempla o coñecemento máis recente sobre os riscos derivados do cambio climático, aproveitando a experiencia obtida no desenvolvemento do primeiro PNACC. Sen prexuízo das competencias que correspondan ás diversas Administracións Públicas, o PNACC define obxectivos, criterios, ámbitos de traballo e liñas de acción para fomentar a adaptación e a resiliencia fronte ao cambio do clima.

O PNACC 2021 - 2030 foi o resultado dun proceso colectivo de análise e reflexión que se iniciou coa avaliación en profundidade do primeiro PNACC 2006-2020 e os seus tres programas de traballo, realizada no marco do proxecto LIFE SHARA ‘Sensibilización e coñecemento para a adaptación ao cambio climático’, co obxectivo de recoñecer os avances logrados, os retos pendentes e as leccións aprendidas ata a data.

O exercicio de avaliación alimentouse de dúas fontes complementarias: As opinións, valoracións e suxerencias de persoas que desenvolven a súa profesión no campo da adaptación en España, e a análise do cumprimento das accións previstas no Plan e os seus tres programas de traballo.

https://www.adaptecca.es/sites/default/files/documentos/2019_oecc_pnacc_informe_valoracións_actores_0.pdf

O resultado deste proceso queda reflectido no Informe de Avaliación do PNACC.

https://www.adaptecca.es/sites/default/files/documentos/informeevaluacion_pnacc_tcm30-499212.pdf