Skip to main content

PLAN NACIONAL DE ADAPTACIÓN AO CAMBIO CLIMÁTICO

4. Obxectivos por ámbitos de traballo

4.18. Paz, seguridade e cohesión social

- Promover a paz e a seguridade fronte aos impactos do cambio climático a nivel nacional a través da detección temperá de posibles conflictos para a súa prevención, o reforzo de mecanismos de promoción da paz, a seguridade e a cohesión social fronte ao cambio climático, e a integración do coñecemento sobre os riscos do cambio climático no relativo á seguridade nacional.

- Integrar a adaptación ao cambio climático na prevención, xestión e resolución de conflitos e crises internacionais e a construción dunha sociedade global pacífica, xusta e inclusiva.