Skip to main content

PLAN NACIONAL DE ADAPTACIÓN AO CAMBIO CLIMÁTICO

7. Coordinación e xestión do Plan

7.3. Información e seguimento

A transparencia e o acceso á información na acción climática son fundamentais para unha maior implicación de toda a sociedade na adaptación ao cambio climático. A Oficina Española de Cambio Climático, en calidade de coordinadora do PNACC 2021-2030, será a entidade responsable de organizar as accións de información, seguimento e avaliación que se detallan a continuación, mediante:

  • Informes sobre riscos climáticos e adaptación.

O Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico ( MITERD), en colaboración con outros departamentos ministeriais e coas comunidades autónomas, elaborará e publicará, cunha periodicidade polo menos quinquenal, un informe de síntese sobre a evolución dos principais riscos e os seus impactos derivados do cambio climático e sobre as políticas e medidas destinadas a aumentar a resiliencia e diminuír a vulnerabilidade fronte ao cambio climático en España.

  • Informes sectoriais de situación

Os informes de situación son análise do estado da cuestión en relación con algún dos ámbitos ou subámbitos de traballo propios do PNACC. Estes informes poderanse elaborar a solicitude do Goberno ou do Congreso dos Deputados.

A elaboración destes informes de situación será responsabilidade do MITERD. Para iso, o MITERD poderá convidar as organizacións consideradas relevantes a remitir informes que expresen as súas análises e contribucións sobre a temática tratada.

  • Informes de Seguimento do PNACC

O Primeiro Plan Nacional de Adaptación produciu catro informes de seguimento (en 2008, 2011, 2014 e 2018) que mostraron a utilidade deste instrumento como elemento de recompilación informativa e de rendición de contas. No período de vixencia do novo PNACC proponse que se elaboren dous informes de seguimento, tomando como datas indicativas para a súa publicación os anos 2024 e 2029. Os informes de Seguimento do PNACC serán elaborados polo MITERD, que realizará consultas ás diferentes administracións implicadas no seu desenvolvemento.

  • Indicadores de cambio climático e adaptación

Como parte dos medios para a información, seguimento e avaliación, o PNACC 2021-2030 define 30 indicadores de impacto ambiental xunto coas súas unidades de medición, a identificación dos principais ámbitos de traballo relacionados, a xustificación e unha explicación xeral do indicador que se inclúen no anexo 3.


En 2021, efectuarase unha revisión en profundidade desta relación inicial para completar e, no seu caso, axustar a colección inicial que agora se achega. Para iso valoraranse aspectos tales como a dispoñibilidade de datos, presente e futura, que deben sustentar aos indicadores, a súa representatividade para informar sobre aspectos clave e a súa continuidade no tempo, así como o seu valor para dar cumprimento aos compromisos de información que poidan derivarse da futura Lei Europea de Cambio Climático, a futura Estratexia Europea de Adaptación e o novo Regulamento de Execución que detalla as obrigacións de información baixo o Marco Europeo de Gobernanza de Enerxía e Clima.


Obrigacións internacionais de información en materia de adaptación.

A Oficina Española de Cambio Climático do MITERD, será a responsable do cumprimento das obrigacións en materia de información establecidas no marco da CMNUCC (1 informe das Comunicacións cada 4 anos), a Comunicación de información integrada das actuacións nacionais de adaptación como mandato do artigo 17 do Regulamento sobre a Gobernanza da Unión da Enerxía e da Acción polo Clima, a actualización da información incluída relativa a España no perfil de país da Plataforma Europea Climate Adapt, Comunicacións de Adaptación como mandato dos Acordos de París