Skip to main content

GUÍA PARA A ELABORACIÓN DE PLANS LOCAIS DE ADAPTACIÓN AO CAMBIO CLIMÁTICO

5. Consideraciones previas

  1. Adaptación como a outra cara da moeda do cambio climático

A día de hoxe existen dous ámbitos de actuación fronte ao cambio climático. Por unha lado a mitigación, entendida como a intervención humana para reducir as fontes de emisión ou mellorar os sumidoiros de gases de efecto invernadoiro ( GEIs) causantes do cambio climático e doutra banda, a adaptación como proceso de axuste ao clima actual ou futuro e aos seus efectos . No contexto internacional, as políticas de cambio climático tiveron maior profusión desde a perspectiva de mitigación que desde a esfera da adaptación, aínda que os dous ámbitos tiveron presenza desde as súas orixes no IPCC.

As políticas de adaptación ao cambio climático aínda se atopan nun estado incipiente de desenvolvemento, pois aínda que existe un panorama bastante amplo de aproximacións metodolóxicas, segue sendo necesario tanto internacionalmente como en Europa profundar na sistematización, avanzar cara a estándares sobre métricas, instrumentos e mecanismos de actuación. En calquera caso, é patente que as políticas de adaptación están a adquirir cada vez maior importancia e teñen unha crecente visibilidade.


O quinto informe de avaliación do IPCC conclúe que mesmo se houbese posibilidade de parar de inmediato todas as emisións de gases de efecto invernadoiro, existirían en calquera caso danos inevitables de magnitude considerable que xa se empezaron a ocasionar ou se producirán no futuro, sendo en moitos casos irreversibles. A mitigación é por tanto imprescindible pero insuficiente, converténdose a adaptación en ineludible. Adicionalmente, é preciso sinalar a importancia de identificar sinerxias e beneficios entre mitigación e a adaptación, teniendo en cuenta que as interaccións entre ambas as prodúcense tanto dentro como entre os sistemas territoriais e urbanos