Skip to main content

GUÍA PARA A ELABORACIÓN DE PLANS LOCAIS DE ADAPTACIÓN AO CAMBIO CLIMÁTICO

7. Recomendacións para loitar contra o cambio climático nos concellos

Trátase de actuacións individuais ou colectivas que se realizan tendo en cuenta criterios ambientais, implicando a posta en marcha de normativas, protocolos de actuación ou consellos que contribúen á mellora do medio ambiente, vou expoñelas clasíficando en diferentes ambitos de actuación: