Skip to main content

GUÍA PARA A ELABORACIÓN DE PLANS LOCAIS DE ADAPTACIÓN AO CAMBIO CLIMÁTICO

7. Recomendacións para loitar contra o cambio climático nos concellos

7.1. Enerxía

As oficinas dos edificios municipais son unha fonte importante de emisións de GEI, xa que para o seu funcionamento requírese dunha cantidade importante de enerxía, xa sexa eléctrica (iluminación, aparellos electrónicos, sistemas de climatización...), gas (caldeiras de calefacción, auga quente...), polos desprazamentos que se realizan a diario para acudir ao lugar de traballo ou no traslado de materiais. Trataremos de reducir o consumo tanto de enerxía como de materiais, o cal á súa vez nos permitirá xerar menos residuos. Non debemos esquecer o consumo de auga que nela prodúcese (aseos, limpeza, xardinería, etc.).

Algúns exemplos de recomendacións:

- Instalar detectores de movemento en zonas de paso para o aceso das luces.

- Mellorar o illamento térmico do edificio e colocar xanelas de dobre cristal.

- Instalar protectores contra a insolación directa (toldos, persianas, cristais tintados, etc.) e sistemas de ventilación natural (xanelas entornadas, correntes de aire, correntes de auga, etc.).

- Desconectar todos os aparellos eléctricos ao terminar a xornada.

- Configurar o salvapantallas en modo “pantalla en negro”.

- Usar interruptores independentes para iluminar só as zonas necesitadas dunha mesma área.

- Abrir xanelas e contraventanas para aproveitar a luz solar.

- Manter limpas as lámpadas, pantallas e xanelas para aumentar a luminosidade sen aumentar a potencia.

- Utilizar sempre luminarias e aparellos coa máxima eficiencia enerxética.

- Evitar o uso de papel sempre que sexa posible (gardar documentos de forma dixital, usar a intranet, correos electrónicos, etc).

- Evitar o uso de elementos refugables, priorizando os que sexan recargables, como rotuladores, portaminas, marcadores de texto.

- Proporcionar contedores para os distintos tipos de residuos

- Fomentar o uso da bicicleta (creación de aparcadoiro para bicicletas)