Skip to main content

GUÍA PARA A ELABORACIÓN DE PLANS LOCAIS DE ADAPTACIÓN AO CAMBIO CLIMÁTICO

7. Recomendacións para loitar contra o cambio climático nos concellos

7.3. Xestión da auga

A xestión sostible da auga é un elemento absolutamente imprescindible para garantir o desenvolvemento humano e a propia supervivencia dos sistemas ecolóxicos que o sustentan. E dita xestión é responsabilidade tanto das Administracións como dos axentes económicos e sociais e da cidadanía. 

O comportamento responsable de todos e cada un deles é fundamental. 

As Administracións Locais deberán diminuír as perdas de auga que se producen nas redes de abastecemento municipais, mellorar a eficiencia enerxética dos equipos de bombeo utilizados para o abastecemento de auga potable e crear estratexias que permitan diminuír o consumo de auga, co fin de reducir o caudal de tratamento das plantas depuradoras, aproveitar a auga de choiva e promover a reutilización das augas depuradas.

Algúns exemplos de recomendacións:

- Realizar auditorías de uso eficiente da auga nas instalacións municipais para comprobar o consumo en cada instalación (billas, inodoros, duchas, etc.)

- Instalación de dispositivos de aforro de auga (perlizadores, cisternas de dobre descarga, temporizadores, etc.),

- Emprego de auga reutilizada para determinados servizos (baldeo de rúas e rega de parques e xardíns).

- Substituír na medida do posible, tecnoloxías antigas nas instalacións de xestión de augas existentes por outras energéticamente máis eficientes.