Skip to main content

GUÍA PARA A ELABORACIÓN DE PLANS LOCAIS DE ADAPTACIÓN AO CAMBIO CLIMÁTICO

7. Recomendacións para loitar contra o cambio climático nos concellos

7.5. Xestión de residuos

Todalas actividades de xestión de residuos municipais, incluíndo a recollida, o transporte, o tratamento e a eliminación xeran, en maior ou menor medida, emisións de gases de efecto invernadoiro (GEI) que contribúen a agravar o fenómeno do cambio climático. 

O modelo de xestión de residuos escollido para un municipio pode contribuír considerablemente ao aumento ou a redución das emisións de GEI xeradas polo este municipio. As decisións que se tomen sobre a xestión de residuos no municipio poden reducir as emisións de GEI.

Algúns exemplos de recomendacións:

- Promocionar a recollida separada en pequenos comercios de proximidade para a recuperación de determinadas fraccións minoritarias: pilas, medicamentos,…

- Redución da xeración de residuos urbanos

- Substituír os envases dun só uso por envases reutilizables en edificios públicos.

- Promover a compostaxe doméstico da fracción orgánica biodegradable dos residuos urbanos e restos de xardín.

- Implantar ou ampliar a rede de puntos limpos.

- Establecer sistemas de recollida selectiva dos residuos agrícolas e gandeiros biodegradables para a elaboración de compost.

- Sensibilizar sobre a importancia da separación en orixe.


Na deputación de Pontevedra estase executando o plan Revitaliza relativo a compostaxe de residuos orgánicos. 

Ver vídeo: