Skip to main content

GUÍA PARA A ELABORACIÓN DE PLANS LOCAIS DE ADAPTACIÓN AO CAMBIO CLIMÁTICO

7. Recomendacións para loitar contra o cambio climático nos concellos

7.9. Mantemento instalacións

Realizar un mantemento adecuado dos locais, instalacións e equipamentos municipais é moi importante si queremos que o noso municipio contribúa o menos posible nas emisións de GEI. Realizar un adecuado mantemento das instalacións, priorizando o mantemento preventivo fronte ao correctivo. Levar un rexistro onde se relacionen e identifiquen as queixas, comentarios, propostas, anomalías, etc. expresadas polos/as usuarios/as das instalacións.


Algúns exemplos de recomendacións:


- Garantir a correcta recollida selectiva de residuos e xestión dos mesmos.

- Instalar billas con temporizador ou detector de movementos para evitar que poidan quedar abertos.

- Instalar sistemas de control de tempo, sistemas relacionados co grao de ocupación ou coa luz do día, sistemas eficientes de aceso e apagado, reguladores programables e/ou sistemas de control e xestión da enerxía.