Skip to main content

GUÍA PARA A ELABORACIÓN DE PLANS LOCAIS DE ADAPTACIÓN AO CAMBIO CLIMÁTICO

7. Recomendacións para loitar contra o cambio climático nos concellos

7.14. Urbanismo

O metabolismo urbano, entendido como os fluxos de enerxía e os ciclos de materia que circulan e alimentan ás cidades e territorios onde se asintan, vese especificamente afectado polos efectos do cambio climático, que ocasionan impactos en múltiples áreas, servizos e sectores, onde a planificación e xestión por parte das Administracións locais poden achegar solucións que minimizan a súa vulnerabilidade. 

Os Gobernos Locais contan dentro do seu ámbito competencial cos instrumentos necesarios para actuar de maneira determinante sobre a planificación urbana, a edificación e a mobilidade. 

Por unha banda, en base ás súas competencias sobre a ordenación e planificación territorial, poden abordar a mellora da mobilidade desde a súa orixe, expondo núcleos urbanos compactos e ben comunicados, onde a mobilidade en vehículo privado véxase reducida e poténciese o papel dos desprazamentos non motorizados e do transporte colectivo.


Algúns exemplos de recomendacións:


- Crear as infraestruturas necesarias para un transporte sostible nos novos desenvolvementos urbanos, como carrís bici, beirarrúas anchas, peonalización de prazas ou rúas, etc.

- Establecer fi guras de protección na planificación municipal para as áreas naturais máis vulnerables e con maior valor ecolóxico.

- Construír estruturas de protección fronte a inundacións (diques e reservorios de emerxencia)