Skip to main content

ELABORACIÓN DUN PLAN MUNICIPAL DE ADAPTACIÓN AO CAMBIO CLIMÁTICO

2. Forma secuencial do proceso para a elaboración de Plans Locais de Adaptación ao Cambio Climático

2.2. FASE 2: Identificar as necesidades de adaptación

O cambio climático é unha realidade pero, Como afecta o meu municipio? Que áreas e sectores veranse máis afectados e cales son máis vulnerables? Teñen coñecemento diso? Cal é a capacidade de reacción?


No proceso de adaptación, para expor medidas de adaptación efectivas, antes é indispensable contar con información para avaliar a situación actual da maneira máis realista posible. É importante cuantificar tendencias climáticas e os seus impactos, os factores que determinan a vulnerabilidade actual e futura ante os mesmos, así como o risco potencial ao que nos enfrontamos. Adicionalmente, nesta fase debemos identificar se poden existir efectos positivos e na medida do posible tamén cuantificalos.


Obxectivos

• Facer un uso adecuado e óptimo da información existente.

• Acceder a metodoloxías adecuadas e seleccionar as que son máis apropiadas para o noso municipio.

• Mellorar o coñecemento sobre posibles impactos e efectos do cambio climático no municipio, tanto os negativos como os positivos se os houbese.

• Avaliar a vulnerabilidade e o risco potencial.

• Definir aqueles impactos que transcenden do ámbito territorial ou competencial do noso municipio.

• Posibilitar unha coordinación suficiente entre axentes e institucións.


Paso 1: Variabilidade e proxeccións climáticas; Como está a cambiar o clima?Cales son as tendencias e previsións a futuro?

• Selección de variables climáticas clave. Normalmente utilízanse, como mínimo, precipitación e temperatura (medias, mínimas e máximas). A selección debe estar asociada á Identifcación

preliminar de potenciais impactos e efectos locais do cambio climático

• Selección de RCPs, modelos e horizontes temporais. Trátase de establecer que escenarios de cambio climático queremos usar.

• Tratamento de datos dos escenarios climáticos e axuste á escala local. Para iso utilízanse diferentes técnicas traballando conxuntamente con proxeccións de variables climáticas e series históricas de rexistros obtidos en estacións locais.

• Análise das proxeccións e tendencias, establecendo os valores de referencia para as variables climáticas a utilizar en cada lugar.


Paso 2: Análise de impactos esperados e estudos locais

• Identificación de impactos potenciais significativos do cambio climático.

• Proxeccións e escenarios de cambio climático .

• Identificación preliminar de potenciais impactos.

• No seu caso, estudos locais existentes ( inundabilidad, esvaramentos, illa de calor, etc.).

• Definición do tipo de impactos que requiren estudos locais e realización da modelización de impactos.

• Selección do modelo de análise de impactos (hidrolóxico, de mapas térmicos, etc.).

• Alimentación, calibración e validación do modelo con datos locais e observados.

• Aplicación ou execución dos modelos, obtención de resultados e, no seu caso, probabilidades de ocorrencia.

• Realización de proxeccións baseadas en escenarios climáticos e comparación co período actual para calcular a porcentaxe de cambio de perigo.

• Análise de efectos en fervenza e interdependencias. Pode derivarse dos resultados da modelización de impactos pero tamén existen ferramentas específicas de modelización para determinar e cuantificar o signo e orde de magnitude das interdependencias. Este tipo de análise pode ser retroalimentado cos resultados dos pasos seguintes (vulnerabilidade e risco).Paso 3: Caracterización do meu municipio: Análise de Vulnerabilidade ao Cambio Climático

• Definición de cadeas de impacto, baseadas na revisión de árbores de problema elaborados na identificación preliminar de potenciais impactos.

• Definición da aproximación e método de avaliación da vulnerabilidade.

• Selección da escala e a unidade de análise.

• Definición do modelo de datos e selección de indicadores para a avaliación de sensibilidade e capacidade adaptativa.

• Recompilación de información e cálculo de indicadores: Análise cuantitativa e/ou valoración cualitativa a xuízo de experto.

• Agregación de indicadores e resultados de avaliación da vulnerabilidade fronte a cada ameaza.


Paso 4: Avaliación do risco.

• Descrición dos compoñentes do risco e obtención de información. Basicamente trátase de seleccionar os datos e información crave de etapas anteriores relativos a ameazas, exposición e vulnerabilidade.

• Construción do modelo de análise do risco. Existen distintas aproximacións á análise do risco, que mesmo poden combinarse. Independente do enfoque ou metodoloxía adoptada (cuantitativa e/ou cualitativa), é importante considerar a incerteza asociada á calidade dos datos ou os propios métodos utilizados. Considerar o nivel de confianza na nosa análise de risco, incorporado como atributo adicional, pode ser unha das formas de facer explícita a xestión da incerteza.

• Estimación do risco. Como forma de resumir, comparar e priorizar os riscos, os resultados da análise poden clasificarse a miúdo de acordo cunha escala nominal (alto, medio, baixo) ou ordinal (unha escala do 1 ao 5 por exemplo). Unha vez analizados os riscos e estimada a súa importancia, é dicir determinado o perfil de risco, o seguinte paso é valorar a necesidade de actuación, onde e con que présa. Esta valoración probablemente dependa de como o risco estea vinculado a outras prioridades do municipio, o marco legal e competencial, ou os recursos dispoñibles para a adopción de medidas.