Skip to main content

ELABORACIÓN DUN PLAN MUNICIPAL DE ADAPTACIÓN AO CAMBIO CLIMÁTICO

2. Forma secuencial do proceso para a elaboración de Plans Locais de Adaptación ao Cambio Climático

2.4. FASE 4: Avaliar e seleccionar as medidas de adaptación

Atendendo aos resultados da fase anterior dedúcese directamente esta fase, na que se trata de seleccionar as accións e medidas de adaptación entre as diferentes opcións e alternativas identificadas previamente.


Obxectivos

• Establecer criterios de selección de medidas adecuados á nosa realidade municipal.

• Identificar métodos apropiados para a priorización de alternativas de adaptación.

• Seleccionar as medidas máis eficientes e oportunas para responder as necesidades de adaptación e prioridades do municipio.


Paso 1: Priorización das medidas de adaptación.

• Definición de criterios de priorización das opcións de adaptación identificadas e preseleccionadas na fase anterior. Estes criterios poden estar relacionados entre outros co cociente custo- benefcio, a complexidade e necesidade de apoio externo, as competencias municipais, o vínculo e sinerxias con políticas e plans en curso, a dispoñibilidade de recursos humanos e fnancieros propios ou externos, a multifuncionalidad e co- beneficios, etc.

• Os métodos máis utilizados nun marco de análise económica son o Análise Custo Beneficio ( Cost- Beneft Analysis, CBA) e o Análise Custo-Efectividade ( Cost- Effectiveness Analysis, CEA)

• Cando se opta por que as dimensións da toma de decisión transcenda dos aspectos económicos, o instrumento máis utilizado é a Análise Multicriterio ( Multi- Criteria Analysis, MCA), que ten unha maior capacidade para incorporar aspectos non económicos na análise.

• Outros métodos de priorización de medidas están orientados á xestión da incerteza, tales como: Toma de Decisións Robustas ( Robust Decision Making, RDM) ou o enfoque de Xestión Adaptativa ( Adaptive Management, AM).


Paso 2: Selección defnitiva de medidas do Plan.

Trátase de realizar a selección das medidas máis robustas, eficientes e efectivas desde os puntos de vista económico, social e ambiental, en base aos resultados da priorización e deseablemente mediante un proceso de toma de decisión consensuado e participativo con distintos axentes, niveis e sectores da administración.