Skip to main content

ELABORACIÓN DUN PLAN MUNICIPAL DE ADAPTACIÓN AO CAMBIO CLIMÁTICO

2. Forma secuencial do proceso para a elaboración de Plans Locais de Adaptación ao Cambio Climático

2.5. FASE 5: Implementar as accións de adaptacións

É importante concibir a adaptación con perspectiva de proceso, e que por tanto non conclúe coa defnición dun cúmulo de accións ou medidas. Articular de forma coherente e robusta as mesmas a en o marco dunha estratexia ou plan é clave para unha implementación efectiva, que non debe ser illada nin realizarse á marxe das políticas e instrumentos xa existentes.


Obxectivos

• Articular a adaptación co resto de políticas municipais.

• Identificar e establecer os instrumentos adecuados para implementar a adaptación de forma efectiva evitando a “mala-adaptación” e xestionando as incertezas.

• Definir e levar a cabo un plan de acción robusto.


Paso 1: Planifcación da adaptación. Aspectos clave para a posta en marcha.

• Definición do enfoque, natureza e alcance da estratexia ou plan de adaptación. Tal e como se menciona na introdución, estas poden desenvolverse de forma autónoma e con entidade propia; poden incorporar en gran número de políticas municipais de forma transversalizada; ou tamén desenvolverse no marco doutra política con vocación transversal como o urbanismo ou a Axenda 21 Local. Este é un aspecto que aínda que sexa abordado na Fase 1 de preparación do proceso, agora é cando debe concretarse finalmente.

• Definición dunha folla de roteiro de adaptación.

• Un último aspecto de certa relevancia nas follas de roteiro é a detección de forzas motrices e factores que condicionan o proceso favorecendo ou entorpecendo a implementación das medidas de adaptación, de maneira que podamos actuar sobre eles ou xestionalos. Algúns exemplos poden ser a existencia de confl ictos ambientais, o marco legal de carácter supramunicipal, convenios con outras administracións, etc.


Paso 2: Deseño da adaptación.

• Deseño das medidas, a través da realización de estudos e proxectos, detallando solucións, tecnoloxías, recursos, orzamentos, cronograma, etc. de cada medida de adaptación de forma previa á súa posta en marcha.

• Identificación de mecanismos necesarios para a súa posta en marcha: financeiros, normativos ou regulatorios, redes ou grupos de traballo, programas de investigación e desenvolvemento, etc.

Poden estar asociados á detección de forzas motrices e factores que condicionan o proceso mencionados na fase anterior.

• Incorporación da adaptación ao cambio climático nas políticas e instrumentos de planificación existentes (por exemplo Axenda 21 Local, plan urbanístico, etc.).

• Desenvolvemento de novos instrumentos para o desenvolvemento da folla de roteiro (por exemplo, plans de emerxencia, plans integrais de xestión da demanda de auga, etc.).