Skip to main content

ELABORACIÓN DUN PLAN MUNICIPAL DE ADAPTACIÓN AO CAMBIO CLIMÁTICO

2. Forma secuencial do proceso para a elaboración de Plans Locais de Adaptación ao Cambio Climático

2.6. FASE 6: Vixilancia e avaliación

Obxectivos

• Identificar indicadores adecuados para avaliar o nivel de execución, a consecución de obxectivos e a evolución de evidencias.

• Planificar e establecer os instrumentos de Vixilancia e Avaliación necesarios para avaliar o cumprimento das políticas de adaptación e das medidas de adaptación seleccionadas


Paso 1: Establecemento das bases do sistema de Vixilancia e Avaliación

• Definición do obxectivo da avaliación: para que queremos avaliar? para coñecer o nivel de execución, a consecución de obxectivos ou a evolución de evidencias?

• Definición do obxecto da avaliación: específcamente que imos avaliar? que variables ou parámetros?

• Definición do modelo conceptual de avaliación: asuncións, limitacións e oportunidades das mesmas? aplicación dalgún marco metodolóxico establecido como o DPSIR (forza motriz-presión-estado-impacto-resposta)?

• Definición do tipo de avaliación: cuantitativa, cualitativa ou combinada?


Paso 2: Deseño e planifcación do sistema de Vixilancia e Avaliación

• Definición dos indicadores.

• Definición da liña base e de medida.

• Definición da periodicidade da vixilancia e a avaliación.

• Definición de medios para compilación dos datos e cálculo de indicadores.

• Definición dos mecanismos de alerta e limiares se fosen necesarios.