Skip to main content

INTRODUCIÓN E ORGANIZACIÓN E XESTIÓN DE PROGRAMACIÓNS CULTURAIS

1. XESTIÓN E PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS, DEPORTIVAS E DE OCIO

1.2. OBXECTIVOS NA XESTIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS, DEPORTIVAS E DE OCIO

Os obxectivos principais cando programamos ou planificamos actividades de deporte, culturais, de disfrute do ocio, aínda que están directamente vinculados con creación artística, a divulgación e promoción dos significados e valores culturais, deportivos, sociais, a preservación da memoria colectiva e a conservación dos bens culturais en xeral, varían en función da natureza xurídica (pública/privada) da organización da que se trate, diferenciando a grandes trazos:


 

·         Obxectivos no sector privado.

No sector privado o obxectivo predominante será, en principio, a rentabilidade, aínda que esto non sempre é así, xa que ás veces a xestión de estas actividades forma parte de unha estratexia máis ampla, como por exemplo as fundacións das entidades financeiras ou os fins sociais no caso de organizacións non gubernamentais.

·         Obxectivos para as administracións públicas.

Para as administracións públicas o obxectivo prioritario pasa por fins sociais relacionados cos dereitos e deberes culturais, deportivos, de ocio,… é dicir, garantir a calidade e a accesibilidade do ben ou servizo que ofrecen para  toda a sociedade.

Existen tamén organizacións con obxectivos mixtos que unen rentabilidade e accesibilidade social, como por exemplo un espazo de titularidade pública xestionado por unha sociedade privada.