Skip to main content

MARKETING APLICADO Á XESTIÓN CULTURAL, DEPORTIVA E DE OCIO

4. A DIFUSIÓN

4.1. A PUBLICIDADE

A publicidade da celebración ou actividad pública/recreativa/cultural/deportiva/ocio, que que se realice deberá axustarse ós principios de veracidade, transparencia e suficiencia, non deberá conter informacións que induzan ó equívoco ou poidan distorsionar, discriminar a capacidade electiva das persoas destinatarias.

Algunhas das cuestións mínimas que deberá contemplar, gardará relación cos seguintes contidos:

  • Clase de actividade ou espectáculo.
  • Data, horario, lugar das actividades.
  • Prezo das entradas e lugares de venta, se fora o caso.
  • Condicións de admisión.
  • Normas particulares ou instruccións para o normal desenevolvemento. (por exemplo normas vinculadas  a restriccións COVID19) 
  • Denominación, datos de contacto da entidade organizadora.
  • Non se pode promocionar nin publicitar ningunha cuestión ou actividade que incite á violencia, racismo, machismo, negacionismo, discriminación por razón de identidade de xénero ou opción sexual, consumo irresponsable de alcohol ou atente contra o benestar animal ou faga apoloxía de actividades contrarias ós dereitos fundamentais e libertades públicas reconocidas pola Constitución e por tratados internacionais ratificados polo Estado español.
  • As empresas de publicidade ou artes gráficas que interveñan na confección de publicidade (tanto en papel como en formatos dixitais ou calquera outro tipo) deberán xustificar ante a Administración, cando fosen requeridas para elo, os datos identificativos das empresas contratantes da publicidade.
  • A publicidade dos espectáculos e actividades públicas deberán respetar os principios e normas contidas na normativa vixente en materia de drogodependencia, trastornos adictivos e consumo de sustancias estupefacientes.
  • As Administracións públicas galegas promoverán o uso da lingua galega e o respecto pola normativa en materia de toponimia na publicidade das actividades públicas que organicen.