Skip to main content

Presentación curso

1. Programa, calendario e benvida

Acción Formativa:

ADAPTACIÓN AO CAMBIO CLIMÁTICO NOS CONCELLOS.

Modalidade On line (Duración: 40 horas)

Datas do curso: do 19 de abril ao 20 de maio de 2021

Obxectivos: Dar a coñecer ao persoal técnico da administración local as ferramentas de adaptación municipal ao Cambio Climático. A formación permitirá conocer tanto as normativas como as ferramentas e experiencias existentes a nivel rexional, estatal e europeo de adaptación ao cambio climático. Asimesmo, o curso incide tamén na necesidade de desarrollar enfoques e plans para afrontar nova realidade dende os entes públicos municipais.

Contidos:

  1. Marco conceptual e situación do cambio climático

  2. Escenarios climáticos.

  3. Impactos do cambio climático en Concellos.

  4. Políticas e Plans de adaptación ao cambio climático. A pegada de carbono

  5. Plan Nacional de Adaptación ao Cambio Climático

  6. Guía para a elaboración de Plans Locais de Adaptación ao Cambio Climático.

  7. Caso Práctico: Elaboración dun Plan Municipal de Adaptación ao Cambio Climático.


Durante todo o curso, dende a data de inicio hasta o derradeiro día, pódese acceder a cualquera hora, descargar os contidos, enviarnos as dudas, participar nos foros e actividades propostas.


En cada tema terá os contidos desarrollados sobre a materia, con enlaces, documentación de consulta, examen final e os en formato pdf para poder descargar.

Cada tema conta cun cuestionario de avaliación tipo test que estará dispoñible unha vez que se visualicen todos os contidos. Para poder avanzar e ver outro tema será imprescindible ter realizada a aprobado o tema anterior cumplimentando correctamente estes cuestionarios. Cada exercicio será considerado aprobado si se responde correctamente ao menos a metade das preguntas planteadas, dispoñendo de varias intentos para realizalo se fora preciso.

O derradeiro tema, o número 7, ten un execicio aberto no lugar de un cuestionario tipo test, que sera preciso enviar ao docente do curso para a sua valoración.

Durante o curso estaremos a disposición o docente do curso, encargado do asesoramento e tutoria relacionadoa cos contidos, e o persoal encargado do mantemento técnico por se xurdira algún problema de acceso á plataforma ou aos contidos.

Para poder ter dereito ao diploma do curso é preciso que se visualicen todos os temas e se realicen os cuestionarios e actividades propostos en cada un.

No apartado final de Documentación do curso ten a sua disposición cada tema en formato pdf para poder descargar.

Descargar os temas en pdf non exime de ter que visualizalos na plataforma para poder realiar o cuestionario de avaliación de cada tema.