Skip to main content

GUÍA PARA A ELABORACIÓN DE PLANS LOCAIS DE ADAPTACIÓN AO CAMBIO CLIMÁTICO

7. Recomendacións para loitar contra o cambio climático nos concellos

7.8. Servizos de limpeza

No desenvolvemento dos servizos de limpeza requírese: gran cantidade de útiles de limpeza (cepillos, cubos, fregonas, trapos, mopas, etc.); de máquinas eléctricas ou de combustión (aspiradoras, pulidoras, fregadoras automáticas...); uniforme de traballo (lentes, luvas, botas especiais...); e gran variedade de produtos (desengrasantes, ambientadores, etc.).

Algúns exemplos de recomendacións:

- Reducir a carga tóxica dos produtos químicos empregados, mediante a exclusión de produtos con compoñentes nocivos, ou a limitación do seu uso ou a selección de produtos de menor toxicidade.

- Axustar correctamente as tarefas e frecuencias de limpeza ás necesidades reais.

- Respectar as fraccións de recollida selectiva existentes.

- Facilitar colectores bi ou tricompartimentalizados nos postos de traballo ou dispor papeleiras e colectores que faciliten aos/as traballadores/as a reciclaxe dous envases xa usados.

- Realizar formación continuada ao persoal para garantir unha correcta manipulación, dosificación e uso dous produtos de limpeza e maquinaria así como dúas procedementos de limpeza.